วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สมณศักดิ์สงฆ์ไทย สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ

ลำดับสมเด็จพระสังฆราชไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

๑  สมเด็จพระอริยวงศญาณ สมเด็จพระสังฆราช
               (ศรี)  วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร

๒  สมเด็จพระอริยวงศญาณ สมเด็จพระสังฆราช
               (สุก) วัดนิพพานาราม (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์)

๓  สมเด็จพระอริยวงศญาณ สมเด็จพระสังฆราช
               (มี)   วัดราชบูรณะ

๔  สมเด็จพระอริยวงศญาณ สมเด็จพระสังฆราช
               (ศุข ไก่เถื่อน) วัดราชสิทธาราม

๕  สมเด็จพระอริยวงศญาณ สมเด็จพระสังฆราช
               (ด่อน) วัดสระเกศ

๖  สมเด็จพระอริยวงศญาณ สมเด็จพระสังฆราช
              (นาค) วัดราชบูรณะ

๗ กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสศรีสุคตขัติยวงศ์
              พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๑ (พระองค์เจ้าวาสุกรี) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ภายหลังได้รับการถวายพระอิสริยยศฐานัดรศักดิ์ที่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสฯ)

๘  สมเด็จฯกรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์
              พระเจ้าบวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ (พระองค์เจ้าฤกษ์)  วัดบวรนิเวศวิหาร (ภายหลังได้รับการถวายพระอิสริยยศฐานัดรศักดิ์ที่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์ฯ)

๙  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
              (สา ปุสสเทโว ปธ ๙) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

๑o สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
              พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมาณพ)  วัดบวรนิเวศวิหาร

๑๑ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
              พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระสถาพรพิริยพรต (หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
              (แพ ติสสเทโว) วัดสุทัศนเทพวราราม

๑๓ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
              (หม่อมราชวงศ์ชื่น นพวงศ์) วัดบวรนิเวศวิหาร

๑๔ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
              (ปลด กิตติโสภโณ ปธ ๙) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๑๕ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
              (อยู่ ญาโณทโย ปธ ๙) วัดสระเกศ

๑๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
              (จวน อุฎฐายี ปธ ๙) วัดมกุฏกษัตริยาราม

๑๗ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
              (ปุ่น ปุณณสิริ ปธ ๖) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๑๘ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
              (วาสน์ วาสโน ปธ ๔) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๙ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
              (เจริญ สุวฑฒโน ปธ ๙) วัดบวรนิเวศวิหาร


ราชทินนาม สมเด็จพระราชาคณะไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

- สมเด็จพระอริยวงศญาณ
             ๑ ศรี     วัดระฆังโฆษิตาราม
             ๒ สุก     วัดมหาธาตุ
             ๓ มี       วัดราชบูรณะ
             ๔ ศุข    วัดราชสิทธาราม
             ๕ ด่อน  วัดสระเกศ
             ๖ นาค   วัดราชบูรณะ
- สมเด็จพระพนรัต / สมเด็จพระวันรัตน์ / สมเด็จพระวันรัต
             ๑ แก้ว    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
             ๒
             ๓
             ๔
             ๕
             ๖
             ๗
             ๘
             ๙ เซ่ง วัดอรุณราชวราราม
            ๑o สมบูรณ์ วัดพระเชตุพน
            ๑๑ แดง สีลวฑฒโน วัดสุทัศนเทพวราราม
            ๑๒ ทับ พุทธสิริ วัดโสมนัส
            ๑๓ ฤทธิ์ ธมมสิริ วัดอรุณราชวราราม
            ๑๔
            ๑๕ จ่าย ปุณณทัตโต วัดเบญจมบพิตร
            ๑๖ แพ ติสสเทโว วัดสุทัศนเทพวราราม
            ๑๗ เผื่อน ติสสเทโว วัดพระเชตุพน
            ๑๘ ฑิต อุทโย วัดอรุณราชวราราม
            ๑๙ เฮง เขมจารี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์
            ๒o ปุ่น ปุณณสิริ ปธ ๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
            ๒๑ ทรัพย์ โฆสโก ปธ ๕ วัดสังเวศวิศยาราม
            ๒๒ จับ ฐิตธมโม ปธ ๙ วัดโสมนัส
            ๒๓ นิรันดร์ นิรันตโร ปธ ๙ วัดเทพศิรินทราวาส
            ๒๔ จุนท์ พรหมคุตโต ปธ ๙ วัดบวรนิเวศ
- สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
             
             ๒
             ๓
             ๔
             ๕
             ๖
             ๗
             ๘
             ๙
- สมเด็จพระญาณสังวร
             ๑ ศุข ไก่เถื่อน วัดราชสิทธาราม
             ๒ เจริญ สุวฑฒโน ปธ ๙ วัดบวรนิเวศ
- สมเด็จพระพุทธาจารย์ / สมเด็จพระพุฒาจารย์
             
             ๒
             ๓
             ๔
             ๕
             ๖
             ๗
             ๘
             ๙
- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
             ๑ อู่ ปธ ๙ วัดสุทัศนเทพวราราม
             ๒ สา ปุสสเทโว ปธ ๙ วัดราชประดิษฐ
             ๓ แพ ติสสเทโว ปธ ๘ วัดสุทัศนเทพวราราม
             ๔ ปลด กิตติโสภโณ ปธ ๙ วัดเบญจมบพิตร
             ๕ อยู่ ญาโณทัย ปธ ๙ วัดสระเกศ
             ๖ จวน อุฏฐายี ปธ ๙ วัดมกุฎ
             ๗ ปุ่น ปุณณสิริ ปธ ๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
             ๘ วาสน์ วาสโน ปธ ๔ วัดราชบพิธ
- สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
             ๑ ยัง เขมาภิรโต ปธ ๘ วัดโสมนัส
             ๒ อ้วน ติสโส ปธ ๕ วัดบรมนิวาส
             ๓ จวน อุฎฐายี ปธ ๙ วัดมกุฎกษัตริยาราม
             ๔ พิมพ์ ธมมธโร ปธ ๙ วัดพระศรีมหาธาตุ
             ๕ วิน ธมมสาโร ปธ ๙ วัดราชผาติการาม
             ๖ ทิม อุฑาฒิโม ปธ ๕ วัดราชประดิษฐ
             ๗ มานิต ถาวโร ปธ ๙ วัดสัมพันธวงศาราม
- สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์
             ๑ มรว ชื่น นพวงศ์ สุจิตโต วัดบวรนิเวศ
- สมเด็จพระธีรญาณมุนี
             ๑ ธีร์ ปุณณโก ปธ ๙ วัดจักรวรรดิราชาวาส
             ๒ สนิท เขมจารี ปธ ๙ วัดปทุมคงคา
             ๓ สมชาย วรชาโย ปธ ๙ วัดเทพศิรินทราวาส
- สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
             ๑ สุวรรณ สุวณณโชโต ปธ ๗ วัดเบญจมบพิตร
             ๒ ประจวบ กนตาจาโร ปธ ๗ วัดมกุฏกษัตริยาราม
             ๓ สมศักดิ์ อุปสโม ปธ ๙ วัดพิชยญาติการาม
- สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี
             ๑ ทองเจือ จินตากโร ปธ ๖ วัดราชบพิธ
- สมเด็จพระมหาธีราจารย์
             ๑ นิยม ฐานิสสโร ปธ ๙ วัดชนะสงคราม
- สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
             ๑ สนั่น จนทปัชโชโต ปธ ๙ วัดนรนาถสุนทริการาม
             ๒ อัมพร อัมพโร ปธ ๘ วัดราชบพิธ
- สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
             ๑ ช่วง วรปุญโญ ปธ ๙ วัดปากน้ำ
- สมเด็จพระญาณวโรดม
             ๑ ประยูร สนตังกุโร ปธ ๙ วัดเทพศิรินทราวาส

สมเด็จพระราชาคณะ  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

๑.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒโน) วัดบวรนิเวศ
๒.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  (ช่วง วรปุญโญ) วัดปากน้ำ
๓.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (มานิต ถาวโร) วัดสัมพันธวงศาราม
๔.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์   (อัมพร อัมพโร) วัดราชบพิธ
๕.สมเด็จพระวันรัต  (จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศ
๖.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (วีระ ภททจารี) วัดสุทัศนเทพวราราม
๗.สมเด็จพระธีรญาณมุนี  (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส
๘.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์  (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการาม

*หมายเหตุ* สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ มรณภาพแล้ว เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
                     จึงต้องมีการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะรูปใหม่ โดยมีการคาดกันว่า พระราชาคณะเจ้า
                     คณะรองสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นหิรัณยบัฏ รูปใดที่จะเป็นว่าที่สมเด็จพระราชาคณะรูปใหม่
                     ดังนี้

๑.พระธรรมปัญญาบดี  (ถาวร ติสสานุกาโร) วัดพระเชตุพนฯ
๒.พระพรหมเวที         (สนิท ชวนปัญโญ)    วัดไตรมิตรฯ
๓.พระพรหมวชิรญาณ  (ประสิทธิ เขมังกุโร)  วัดยานนาวา
๔.พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)     วัดญาณเวศกวัน
๕.พระพรหมสุธี           (เสนาะ ปัญญาวชิโร) วัดสระเกศ

สมเด็จพระราชาคณะ ปัจจุบัน ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖


๑.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  (ช่วง วรปุญโญ)  วัดปากน้ำ
๒.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (มานิต ถาวโร)  วัดสัมพันธวงศาราม
๓.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์  (อัมพร อัมพโร)  วัดราชบพิธ
๔.สมเด็จพระวันรัต  (จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศ
๕.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (วีระ ภททจารี)  วัดสุทัศนเทพวราราม
๖.สมเด็จพระธีรญาณมุนี  (สมชาย วรชาโย)  วัดเทพศิรินทราวาส
๗.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์  (สมศักดิ์ อุปสโม)  วัดพิชยญาติการาม

*หมายเหตุ*
(๑) สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น
(๒) เมื่อเสร็จสิ้นการพระศพแล้ว อาจมีการตั้งสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ใหม่ตามพระราชบัญญัติที่ระบุเนื้อหาไว้ ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามพระราชอัธยาสัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สถาปนาหรือไม่สถาปนาก็ได้
(๓) หากมีการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ ที่มีอาวุโสทางสมณศักดิ์ คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ ก็จะทำให้ตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะ ฝ่ายมหานิกาย ว่างลงอีก ๑ ตำแหน่ง รวมเป็น ๒ ตำแหน่ง แต่ถ้ามิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก็จะมีเพียง ๑ ตำแหน่งเท่าเดิม
(๔) หากมีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ขึ้นตามข้อ (๓) ฝ่ายมหานิกาย จะต้องสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ ขึ้น ๒ รูป ซึ่งคาดกันว่าพระสงฆ์ที่จะได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ คือ
   - พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสสานุกาโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
   - พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ เขมงกุโร) วัดยานนาวา หรือ
   - พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)  วัดญาณเวศกวัน
(๕) ราชทินนาม สมเด็จพระราชาคณะ ที่ว่างอยู่ คือ
   - สมเด็จพระมหาธีราจารย์
   - สมเด็จพระพุฒาจารย์
   - สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ในกรณีที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ "ช่วง" วัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามอื่น ราชทินนาม "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ก็จะว่างลงโดยปริยาย)
   - สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (รูปสุดท้ายคือ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี "ทองเจือ" ซึ่งเป็นฝ่ายธรรมยุติ โดยปกติแล้วหากสมณศักดิ์ใด ได้ตั้งครั้งแรกในฝ่ายธรรมยุติ จะไม่มีการนำไปใช้ในฝ่ายมหานิกาย)
   - สมเด็จพระญาณวโรดม (รูปสุดท้ายคือ สมเด็จพระญาณวโรดม "ประยูร" ซึ่งเป็นฝ่ายธรรมยุติ โดยปกติแล้วหากสมณศักดิ์ใด ได้ตั้งครั้งแรกในฝ่ายธรรมยุติ จะไม่มีการนำไปใช้ในฝ่ายมหานิกาย)

สมเด็จพระราชาคณะ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ
๒.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศาราม
๓.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธฯ
๔.สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร
๕.สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส
๖.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม
๗.สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม

*หมายเหตุ:สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ) วัดสุทัศนเทพวราราม มรณภาพและพระราชทานเพลิงศพแล้ว จากนี้ไปจะมีการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะรูปใหม่ ฝ่ายมหานิกาย และได้มีการเสนอชื่อพระสงฆ์เข้ารับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะแล้ว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ คือ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต ปธ.๙) วัดญาณเวศกวัน และจะเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปสุดท้าย ที่จะเข้ารับการสถาปนาในรัชสมัยของ รัชกาลที่ ๙ อีกด้วย

สมเด็จพระราชาคณะ ๒๙ มกราคม ๒๕๖0

๑.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ
๒.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศาราม
๓.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธฯ
๔.สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร
๕.สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส
๖.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม
๗.สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม
๘.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดญาณเวศกวัน